4LSC3244 Fluorescein Phosphoramidite CAS# 178925-53-6

Catalog Number: 4LSC3244
CAS #: 178925-53-6
Name: Fluorescein Phosphoramidite; 5-(3-(6-(bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)-5-((((2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)methyl)hexyl)thioureido)-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthene]-3′,6′-diyl bis(2,2-dimethylpropanoate)